Általános Szerződési Feltételek

1. Preambulum

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza dr. Gáll Tamás e.v. (nyilvántartási szám: 57866253, adószám: 59820123-1-42, székhely: 1162 Budapest, Attila u. 81/2., a továbbiakban: szolgáltató) kamatkalkulator.hu címen (a továbbiakban: honlap) elérhető kamatszámító programjának (a továbbiakban: program) előfizetéshez kötött szolgáltatásaira vonatkozó rendelkezéseit, melyek a szolgáltatóra és az előfizetőre nézve kötelezőek, és az előfizetés kezdeményezésekor a létrejövő szerződés részévé válnak.

1.2. A program a régi és az új Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamat kiszámításához nyújt segítséget. A program eredményeit mindenki saját felelősségére használhatja fel. A honlap ingyenes szolgáltatásait igénybe vevő személy, valamint az előfizető tudomásul veszi, hogy a program és a honlap fejlesztőjét, karbantartóját, üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli a programmal kiszámított adatok vonatkozásában, így különösen azok helyessége, valamint bármilyen természetes vagy jogi személy, továbbá bármely hatóság, közigazgatási szerv vagy bíróság általi el nem fogadása vagy felülbírálata vonatkozásban.

2. A Kamatkalkulátor szolgáltatásai

2.1. A honlap szolgáltatásai részben ingyenesen igénybe vehetők reklámokat megjelenítő felhasználói felületen. Előfizetéshez kötött szolgáltatás a "Reklámmentes felület biztosítása" (ALAP csomag), továbbá az "Excel-táblás adatbevitel" (PLUSZ csomag és PLUSZ HAVI csomag), valamint a "Kintlévőségek nyilvántartása" (PRÉMIUM csomag). E szolgáltatások részleteit a Regisztráció menüpont tartalmazza. Az ott kiválasztott csomag a szintén ott feltüntetett áron a szolgáltatási szerződés részévé válik.

2.2. Az előfizetéshez kötött programok kipróbálását a szolgáltató kitalált és a programba előre felvitt adatokkal biztosíthatja.

2.3. Előfizetői igény esetén a programok meghatározott része testre szabható, ha abban a szolgáltató és az előfizető megállapodik külön díjazás ellenében.

3. Regisztráció a holnapon és az előfizetés

3.1. A honlapon annak kell regisztrálnia, aki valamely csomag előfizetését kezdeményezi. Az előfizetés kezdeményezésekor jelen ÁSZF elfogadása kötelező.

3.2. Az előfizetés kezdeményezését követően a szolgáltató ellenőrzi publikus nyilvántartásokban a beérkezett adatokat, és ha azok valódiságáról meggyőződött, az előfizetés kezdeményezésekor az előfizető által kiválasztott csomagnak és időszaknak megfelelő számlát elküldi az előfizető részére 5 napos fizetési határidővel (kivéve, ha a felek eltérő fizetési határidőben állapodnak meg).

3.3. Az előfizetési időszak - így az előfizetett csomagnak megfelelő korlátozásmentes szolgáltatások - azon a napon kezdődnek, amikor az előfizetési díj a szolgáltató számlájára beérkezik.

3.4. Az előfizetési időszak a lejáratakor nem hosszabbodik meg automatikusan. A felek a lejáratot megelőző egy hónapban egyeztetnek arról, hogy az előfizető a lejáratot követően is igénybe kívánja-e venni az előfizetést, és ha igen, milyen csomag és időszak vonatkozásában.

3.5. Az előfizetési időszak alatt kizárólag a több szolgáltatást nyújtó csomagra történő módosításra van lehetőség azzal, hogy a módosításkor az előfizetési időszak újrakezdődik.

3.6. Az előfizetési időszak alatt az előfizető szabadon dönthet arról, mikor, milyen mértékben használja a programot. A program kevesebb, alkalomszerű használata esetén sincs lehetőség az előfizetési díj akár részbeni visszatérítésére, vagy az előfizetett időszaknak az erre történő hivatkozással való meghosszabbítására.

3.7. A szolgálató jogosult kedvezményeket, akciókat hirdetni, melynek keretében (így különösen kuponkódhoz kötötten) a honlapon feltüntetett árnál alacsonyabb áron biztosíthatja az előfizetést. Az alacsonyabb árú előfizetésre hivatkozással az előfizetők nem élhetnek semmilyen igénnyel (díjcsökkentés, előfizetési időtartam meghosszabbítása) a szolgáltatóval szemben.

4. A program használata és működése előfizetők számára

Regisztrációt követően az előfizető elindíthatja a belépési folyamatot a honlapon az e-mail címe megadásával. Ezt követően a belépéshez szükséges linket a program minden esetben a regisztrációkor megadott e-mail címre küldi, melyre kattintással történik meg a bejelentkezés. Az előfizetett csomagnak megfelelő programhasználat akkor kezdődhet, ha az előfizetési díj a szolgátlató számlájára beérkezett, és a szolgáltató az előfizetést aktiválta, melyről e-mailben tájékoztatja az előfizetőt.

4.1. Excel-táblás adatbevitel

Az Excel-táblás adatbevitelhez a szolgáltató biztosít egy mintatáblázatot, melyben az előfizető a saját szoftverének segítségével listázhatja a kintlévőségeit. A mintatáblázat oszlopainak sorrendjén és a táblázat formátumozásán nem szabad változtatni. Ellenkező esetben a program nem tudja értelmezni a táblázatban rögzített adatokat. A táblázat tetszőleges alkalommal feltölthető a programba, amely minden sor vonatkozásában elvégzi a késedelmi kamat kiszámítását a táblázatban foglalt adatoknak megfelelően. Az Excel-táblában rögzített adatokat a program ideiglenesen, addig a néhány másodpercig tárolja a programot kiszolgáló szerveren, amíg kiolvassa belőle az adatokat. A program ezt követően automatikusan, azonnal és visszaállíthatatlanul törli az Excel-táblázatot, így a benne rögzített adatok nem jutnak a szolgáltató tudomására.

4.2. Kintlévőségek nyilvántartása

4.2.1. A szolgáltató külön felületet biztosít ahhoz, hogy az előfizető a program mögöttes, titkosított adatbázisában tárolja a kintlévőségeire vonatkozó adatokat, amelyek alapján az előfizető elvégezheti a késedelmi kamat kiszámítását. Az adatok titkosításához az előfizető egy alkalommal választhat titkosító kulcsot, melyet a szolgáltató szintén titkosítva tárol.

4.2.2. A titkosító kulcs segítségével a szolgáltató titkosítja az előfizető által rögzíteni (vagy módosítani vagy klónozni) kívánt adatokat, így a szolgáltató egy-egy kintlévőség érdemi adatait nem ismerheti meg. Érdemi adatnak minősül különösen az adós neve vagy más azonosítója vagy adata, a követelt tőkeösszeg, a késedelembe esés napja, a teljesítés napja, a késedelmi kamat mértéke, továbbá az, hogy vállalkozások egymás közötti jogviszonyáról van-e szó, valamint a megjegyzés rovat tartalma. Nem minősül érdemi adatnak, így a szolgáltató megismerheti a program által automatikusan generált és az ügy egyedi azonosítására alkalmas "ID" számot, valamint több ügy klónozással történő összekapcsolása esetén a kapcsolódó "ID" számokat.

4.2.3. Az előfizetőnek minden bejelentkezést követően be kell írnia a korábban kiválasztott titkosító kulcsát ahhoz, hogy az adatbázisban titkosítva eltárolt adatok olvasható formában jelenjenek meg a programban.

4.2.4. A titkosító kulcs elvesztése, elfelejtése esetén az előfizetőnek semmilyen lehetősége nincs a titkosítással eltárolt adatok visszaállítására (olvashatóvá tételére), így az ebből eredő következményekért kizárólag az előfizető felelős. A titkosító kulcs elvesztése, elfelejtése esetén a szolgáltatónak semmiféle eszköz nem áll a rendelkezésére az adatok visszaállítására (olvashatóvá tételére), hiszen a titkos kulcsot ő sem ismeri. A titkosító kulcs elvesztése, elfelejtése esetén az olvashatatlanná vált adatok törlése célszerű, és a kintlévőségeket az előfizetőnek újból rögzítenie kell a programon keresztül.

4.2.5. A nyilvántartott kintlévőségek vonatkozásában egyesével vagy egyszerre is elvégeztethető a késedelmi kamat kiszámítása.

4.2.6. A nyilvántartott kintlévőségek tetszőlegesen módosíthatók, mely esetben a korábbi adatok véglegesen elvesznek, és a módosított adatokkal felülíródnak.

4.2.7. A nyilvántartott kintlévőségek klónozhatók, amely az adott kintlévőség adatainak megduplázását, és mentés előtti szükség szerinti szerkesztését jelenti.

4.2.8. A nyilvántartott kintlévőségek törölhetők, mely esetben a törölt adatok véglegesen és visszaállíthatatlanul törlődnek az adatbázisból.

4.2.9. A nyilvántartott kintlévőségek Excel-táblába exportálhatók. Az előfizető ezzel tudja csökkenteni az esetleges adatvesztésből eredő kockázatokat (ideértve különösen a titkosító kulcs elvesztését vagy elfelejtését).

5. A program fejlesztése

5.1. A szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a programot - különösen jogszabályi változás esetén - fejlessze. A szolgáltató kijelenti, hogy a fejlesztést úgy törekszik végrehajtani, hogy az a szolgáltatást ne érintse. Ha a feljesztés miatt a szolgáltatás esetlegesen mégis szünetel, erről a szolgáltató lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja az előfizetőket, mely esetben a szünetelés napjainak számával az előfizetési időszak meghosszabbodik. A szünetelés miatt az előfizető más igénnyel (díjcsökkentés, kártérítés) nem élhet a szolgáltatóval szemben. Ha a szünetelés időtartama egybefüggően több mint 30 nap (bármilyen okból is következzen be), az előfizető dönthet úgy, hogy a szerződést felmondja, mely esetben a szolgáltató az előfizetési időszakból hátralévő idővel arányos összegű előfizetési díjat visszafizet az előfizető részére azzal, hogy késedelmi kamatot nem fizet, továbbá az előfizető más jogcímen nem élhet igénnyel a szolgáltatóval szemben.

5.2. A szolgáltató kijelenti, hogy jogszabályváltozás esetén törekszik a program mielőbbi frissítésére. Ha a jogszabályváltozás a program nagyobb módosítását vagy átalakítását követeli meg, erről a szolgáltató tájékoztatja az előfizetőt. Ha frissítés időtartama nem biztosítható a jogszabályok szerinti kamatszámítás, akkor a frissítés időtartama alatt az előfizetés nyugszik, és az előfizetett időszak a nyugvás időtartamával meghosszabbodik.

5.3. A szolgáltató kijelenti, hogy a szerverét rendszeresen karbantartja és frissíti a legújabb biztonsági követelményeknek megfelelően, melyek esetenként a szerver újraindítását igénylik. Nem minősül szünetelésnek a honlap szerverén történő szükségszerű és/vagy biztonsági karbantartás miatti napon belüli esetleges rövid szolgáltatáskiesés.

5.4. Az előfizető köteles jelezni a szolgáltatónak, ha a program működésével kapcsolatban bármilyen rendelenességet vagy nem várt működést tapasztal.

6. Adatkezelés, adatvédelem

6.1. Az előfizetés alapján a felek az egymás részére átadott adatokat bizalmasan, üzleti titokként kezelik, melyet harmadik személynek kizárólag akkor adhatnak ki, ha ahhoz a másik fél előzetesen írásban hozzájárult, vagy ha az adat kiadását jogszabály vagy bírósági határozat elrendeli.

6.2. Felek az egymás részére átadott és az előfizetési szerződés teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) rendelkezéseivel összhangban és az előfizetési szerződés alapján kezelik.

6.3. A szolgáltató kizárólag az előfizető előfizetéskor megadott adatait kezeli. Az előfizető által a programon keresztül rögzített adatok az előfizető titkosító kulcsával titkosítottak, ezáltal értelmezhetetlenek, így e vonatokzásban nem merül fel adatkezelés.

6.4. A szolgáltató a Google Analytics programját használja a honlap statisztikájának méréséhez. A szolgáltató a Google Analytics saját sütijein (cookie-jain) kívül más sütiket nem használ.

7. Egyéb rendelkezések és a szerződés megszűnése

7.1. A szolgáltató kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül.

7.2. Az előfizetési szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdést a felek peren kívül törekszenek megoldani.

7.3. Az előfizetési szerződésből eredő jogvitára a felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

7.4. Az előfizetési szerződés teljesítésével kapcsolatban a felek joghatályos nyilatkozatnak fogadják el az e-mail címről, valamint az előfizető regisztrációkor megadott e-mail címéről küldött nyilatkozatokat.

7.5. A szolgáltató a teljes előfizetési időszak alatt köteles a program szolgáltatásait biztosítani. Ez alól kivétel, ha a szolgáltatást olyan technikai körülmény vagy vis maior esemény befolyásolja, mely ellehetetleníti a szolgáltatást. Ebben az esetben a szolgáltató az előfizetési időszakból hátralévő idővel arányos előfizetési díjat visszafizet az előfizető részére, aki ezen felül semmilyen további igénnyel nem élhet az előfizetővel szemben.

7.6. Az előfizető az előfizetési időszak lejártát megelőzően jelezheti a szolgáltatónak, ha az előfizetési időszak lejártát követően továbbra is igénybe kívánja venni a program szolgáltatásait.

7.7. Ha az előfizető az előfizetési időszak lejártát követően nem kívánja igénybe venni a program szolgáltatásait, az előfizető szerződése az előfizetési időszak utolsó napjával megszűnik.

Ha a szolgáltató a program szolgáltatásait (vagy magát a teljes honlapot) meg kívánja szüntetni, arról lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja az előfizetőket. Ha a szolgáltató megszünteti a programot vagy a teljes honlapot, akkor a megszüntetés napjától az adott előfizetési időszak végéig számított idővel arányos előfizetési díjat köteles visszafizetni az előfizetőknek, akik ezen felül további igénnyel nem élhetnek a szolgáltatóval szemben.

Jelen ÁSZF 2023. január 12. napjától hatályos.